سبد خرید خالی است
محصول در سبد خرید شما

 ۰۲۱-۸۸۳۴۸۶۸۰     info [at] azomite.ir

کود زیستی (ارگانیک)

شناسایی ۴۰۰ گونه «باکتری‌‌ بومی» برای پایداری کودهای زیستی در ایران

از آنجایی که اسـتفاده گسترده از سـموم و کودهـای شـیمیایی در بخـش کشـاورزی تبعـات زیسـت محیطـی و مخاطرات بهداشتی زیادی بـه همـراه دارد، ضرورت استفاده از کودها و سموم زیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

کشاورزی ارگانیک (زیستی) / کود زیستی (ارگانیک)
بیشتر

کود زیستی (ارگانیک) چیست؟

کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیز کننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند.

کشاورزی ارگانیک (زیستی) / کود زیستی (ارگانیک)
بیشتر

محصول به سبد خرید شما اضافه شد.

تکمیل خرید