سبد خرید خالی است
محصول در سبد خرید شما

 ۰۲۱-۸۸۳۴۸۶۸۰     info [at] azomite.ir

واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی به کود ازومایت تحت تنش خشکی

واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی به کود ازومایت تحت تنش خشکی

  • 5448
  • 6
  • رای شما:

واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی به کود آزومایت تحت تنش خشکی


واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicun esculentum M.) به کود ازومایت تحت تنش خشکی

- حمید نورانی آزاد (گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) 

- ابوالقاسم حسن پور (مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران)

- غلامرضا بخشی خانیکی (گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) 

- محمد علی ابراهیمی (گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) 

چکیده فارسی
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود ازومایت بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی (ازمیر و ایزوبلا)، آزمایشی انجام شد.
تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری بر اساس 155 درصد ظرفیت مزرعه به عنوان شاهد، و ظرفیت مزرعه)، و چهارسطح 05 و 155 گرم در هر گلدان (با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنش، آزومایت) صفر، 20 خشکی سبب کاهش طول ساقه، بیوماس تر و خشک گیاه، میزان رشد نسبی، میزان ماده سازی خالص، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، کاروتنوئید، نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ شد.

ازومایت باعث افزایش طول ساقه، بیوماس تر و خشک گیاه، میزان رشد نسبی، میزان ماده سازی خالص، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، کاروتنوئید، نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ در مقایسه با گیاهان شاهد در هر دو رقم شد. اثر متقابل تنش خشکی و آزومایت بر افزایش بیوماس ترگیاه، میزان رشد نسبی، میزان ماده سازی خالص، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، کاروتنوئید، نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ معنی دار بود. اثر متقابل تنش خشکی و رقم تاثیر معنی دار بر افزایش بیوماس تر گیاه، میزان ماده سازی خالص، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل و فسفربرگ داشت. اثر متقابل آزومایت و رقم تاثیر معنی دار بربیوماس تر گیاه، میزان رشد نسبی، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل و فسفر برگ نشان داد. بطور کلی ازومایت در مقاومت به تنش خشکی گیاه گوجه فرنگی موثر بود.


کلمات کلیدی: ازومایت، آزومایت، تنش خشکی، کلروفیل، محتوای نسبی آب، کود ارگانیک

 

مقاله کامل را می توانید از بخش ضمائم دانلود نمایید...


ضمائمواکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی به کود ازومایت تحت تنش خشکی

واکنشهای فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی به کود ازومایت تحت تنش خشکینظرات


 
توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ' ازومایت' نمی باشد.
 

نظر شما


اِزومایت (®AZOMITE) | کود ارگانیک - کود کامل

محصول به سبد خرید شما اضافه شد.

تکمیل خرید